REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – SP 4 Szczecinek

Regulamin ucznia określający prawa i obowiązki, kary i nagrody został opracowany wspólnie
z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, przedstawicielami samorządu uczniowskiego
i przedstawicielami rodziców. Regulamin jest zgodny ze Statutem Szkoły   i wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

KAŻDY CZŁOWIEK, ŻYJĄCY W JAKIEJŚ WSPÓLNOCIE, MUSI PRZESTRZEGAĆ PRAW STWORZONYCH PRZEZ TĘ SPOŁECZNOŚĆ. TAKĄ GRUPĘ SPOŁECZNĄ STANOWIĄ UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I RODZICE NASZEJ SZKOŁY. WSZYSCY CZŁONKOWIE MAJĄ SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI. W TYM DOKUMENCIE ZAWARTO PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, NAGRODY I KARY JAKIE UCZEŃ MOŻE OTRZYMAĆ W SZKOLE.  

I.   W SZKOLE MASZ PRAWO :

 1. Uczyć się w sposób ciekawy i mądry.
 2. Prosić o wytłumaczenie, jeżeli czegoś nie rozumiesz.
 3. Zadawać pytania.
 4. Mieć inne zdanie.
 5. Mówić co myślisz i czujesz, pamiętając o tym, by nie obrazić innych. 
 6. Wiedzieć czego będziesz się uczyć, po co, w jaki sposób i jakie wymagania będą ci stawiać nauczyciele.
 7. Wiedzieć jaką dostałeś ocenę, dlaczego taką, co musisz zrobić, aby uzyskać lepszą.
 8.  Znać termin pracy klasowej co najmniej tydzień wcześniej.
 9.  Mieć w ciągu jednego dnia jeden sprawdzian. W ciągu tygodnia dwa sprawdziany.

10.   Otrzymać ocenę pracy z kartkówki nie później niż po tygodniu, ze sprawdzianu, testu  po dwóch tygodniach (w szczególnych  wypadkach w ciągu miesiąca /ferie, choroba, inne/).

11.  Znać termin poprawy sprawdzianu.

12.  Mieć prawo do udziału w poprawie sprawdzianu, testu, pracy klasowej w ustalonym przez nauczyciela terminie.

13.   Znać oceny klasyfikacyjne tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

14.   Ubiegać się o egzamin poprawkowy w przypadku oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego.

15.  Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP znać przewidywane oceny
z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania.

16.  W sytuacjach określonych w Zasadach Wewnętrznego Oceniania odwołać się od oceny z przedmiotu i zachowania.

17.   Korzystać z poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego i zawodowego.

18.   Reprezentować szkołę w konkursach, olimpiadach i innych imprezach szkolnych.

19.   Przebywać na terenie szkoły od godz. 7.50 do 16.15 w czasie zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych tylko pod opieką nauczycieli lub innych osób upoważnionych przez dyrektora.

20.  Czuć się bezpiecznie i godnie.

21.  Mieć zapewnioną dyskrecję w sprawach osobistych.

22.  Korzystać z opieki socjalnej i medycznej.

23.  Zwrócić się o pomoc gdy jej potrzebujesz.

24.  Wybrać opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

25.  Korzystać po zajęciach lekcyjnych z boiska, biblioteki szkolnej, świetlicy, sal lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych za zgodą dyrektora szkoły.

26.  Organizować w szkole w porozumieniu z dyrektorem różnego rodzaju zabawy, gry, konkursy, zawody sportowe.

27.  Znać prawa, które Ci przysługują.

II.          W SZKOLE MASZ OBOWIĄZEK: 

 1. Dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować. 
 2. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły. 
 3. Sumiennie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne ( zwolnienie z zajęć musi być uzgodnione z wychowawcą ). W czasie zajęć lekcyjnych i przerw uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. 
 4. Pomagać kolegom w nauce. 
 5.  Usprawiedliwiać nieobecności u wychowawcy na bieżąco, najpóźniej tydzień po powrocie do szkoły. Usprawiedliwienia mogą być wypisane wyłącznie przez rodziców bądź lekarza. 
 6. Uzupełniać braki w nauce z poszczególnych przedmiotów wynikające z     nieobecności w szkole.
 7. Stwarzać i dbać o atmosferę wzajemnej życzliwości.
 8.  Przeciwstawić się wszelkim przejawom przemocy, brutalności i plotkarstwu.
 9. Szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka.
 10. Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 11. Dbać o kulturę słowa.
 12. Zmieniać obuwie w budynku szkolnym.
 13. Przestrzegać zasad higieny osobistej : dziewczęta nie robią makijażu, nie farbują włosów, nie malują paznokci (dopuszczalny lakier bezbarwny), nie noszą nadmiernej biżuterii (wisiorków, bransolet, długich kolczyków), nie nosimy kolczyków w nosie, brwiach, wargach . Nie dopuszcza się udziwnionych fryzur (np. dredy, irokezy, wygalanie głowy, itp.)
 14. Dbać o estetykę ubioru :  nosimy czysty strój, w budynku szkoły nie nosimy nakryć głowy, nie nosimy stroju dyskotekowego tj. obnażony brzuch, gołe ramiona, nie nosimy strojów reklamujących wyroby tytoniowe, alkoholowe, narkotyki, bądź głoszących niewłaściwe hasła. 
 15. Chłopcy nie noszą kolczyków, nie farbują włosów. 
 16. W czasie przerw podporządkować się poleceniom nauczycieli dyżurujących i innych osób, które reagują na niestosowne zachowanie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zabrania się uczniom biegania po korytarzach i nieuzasadnionego przemieszczania z pietra na piętro.
 17. Podczas przerw przebywać tylko na tym piętrze, na którym aktualnie masz zajęcia.
 18. Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
 19. Być wolnym od nałogu palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków i innych środków odurzających.
 20. Na terenie szkoły, na szkolnych wycieczkach i imprezach organizowanych  przez szkołę, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających. Zakaz obejmuje również posiadanie w/w używek.
 21.  Nie niszczyć budynku i wyposażenia szkoły. W przypadku zniszczeń masz obowiązek je naprawić lub pokryć koszty naprawy.
 22. Dbać o estetyczny wygląd pomieszczeń szkoły i otoczenia.
 23. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów  komórkowych. (Zakaz dotyczy zajęć lekcyjnych,  pozalekcyjnych oraz   przerw i czasu spędzanego w świetlicy szkolnej. Wyjątek stanowią osoby przewlekle chore, które na wniosek (pisemny) rodziców i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły mogą posiadać przy sobie telefon komórkowy. Telefon komórkowy uczeń ma wyłączyć i przechowywać w miejscu niewidocznym.
 24. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania dźwięku lub obrazu za pomocą aparatów fotograficznych lub innych urządzeń.
 25.  W dni uroczyste obowiązuje strój galowy (dziewczęta: biała bluzka, czarna, brązowa, granatowa spódnica/spodnie; chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie).
 26. Nie przynosić do szkoły wartościowych rzeczy (np. telefony komórkowe, MP3, aparaty fotograficzne, itp.). Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy, które mogą ulec zniszczeniu bądź zostać zgubione. 
 27. Uczeń „pozdrawia” nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 28. Uczniowie zwolnieni z zajęć dydaktycznych np. w – f przebywają pod opieką nauczyciela lub za jego zgodą w innym pomieszczeniu szkolnym.
 29.  Przestrzegać wszystkich ustaleń władz szkolnych.

UMAWIAMY SIĘ, ŻE:

 1. Uczniowie klas 1-3 schodzą do szatni z nauczycielem.
 2. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami pod salą lekcyjną i oczekują na przyjście nauczyciela.
 3. Uczniowie informują nauczyciela dyżurującego o wszelkich nieprawidłowościach w czasie przerw.
 4. Zwalnianie ucznia z zajęć w danym dniu następuje:

a)      na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) w zeszycie kontaktu bądź dzienniku elektrycznym,

b)      poprzez osobisty odbiór dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych) po poinformowaniu wychowawcy lub nauczyciela danych zajęć,

c)       w nagłych przypadkach dopuszcza się inne formy np. telefon do sekretariatu, n – la, sms

 1. Przy załatwianiu spraw uczniowskich obowiązuje następująca kolejność:

a)      wychowawca,

b)      pedagog szkolny,

c)       dyrekcja szkoły.

W NASZEJ SZKOLE NIE TOLERUJE SIĘ:

PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ, NIEUCZCIWOŚCI, OSZUSTWA, DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO I WSZELKIEGO POSTĘPOWANIA, SZKODZĄCEGO OPINII SZKOŁY I DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI.  

System nagród i kar stosowanych wobec uczniów. 

Uczniowie  mogą być nagradzani i wyróżniani za:

a)      bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu,

b)       osiągnięcia sportowe, artystyczne, sukcesy w konkursach i olimpiadach,

c)       prace na rzecz szkoły i środowiska,

d)      wzorową frekwencję w roku szkolnym.

 1. Ustala się następujące rodzaje nagród:

a)      pochwała wychowawcy klasy i opiekuna organizacji uczniowskich (wpisana do dziennika lekcyjnego)

b)      pochwała dyrektora (wpisana do dziennika lekcyjnego)

c)       list pochwalny do rodziców,

d)       nagrody rzeczowe i dyplomy,

e)      świadectwo z wyróżnieniem.

 1. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły .
 2. Karom podlegają uczniowie którzy:

a)      mają lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

a)      nie przestrzegają regulaminów i ustaleń szkolnych,

b)      naruszają godność osobistą lub nietykalność cielesną kolegów,

c)        lekceważą i naruszają godność pracowników szkoły,

d)      niszczą mienie szkolne,

e)      używają niedozwolonych i szkodzących  zdrowiu używek,

f)       popełniają w szkole i poza nią czyny naganne. 

 1. Ustala się następujące rodzaje kar:

a)      upomnienie wychowawcy  klasy,

b)      upomnienie dyrektora,

c)       ustne lub  pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

d)      zakaz udziału w imprezach szkolnych,

e)      pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

f)       przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły,

g)      przeniesienie ucznia do innej szkoły.

h)      skierowanie pisma do Sądu Rodzinnego, itp.

Nie noszenie obuwia zmiennego wiąże się każdorazowo z wpisaniem uwagi do dziennika lekcyjnego. 

Używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły wiąże się z zabraniem wyłączonego aparatu przez nauczyciela, wpisaniem uwagi do dziennika lekcyjnego. Telefon mogą odebrać w sekretariacie szkoły wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

Zniszczenie mienia szkolnego wiąże się z jego naprawą lub poniesieniem kosztów finansowych tej naprawy przez rodziców lub prawnych opiekunów zgodnie z  postanowieniami Kodeksu cywilnego