Prezentacja przygotowana przez p. Agnieszkę Pietnoczkę.

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku od 1 września 2020.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

ZASADY WEJSCIA NA TEREN SZKOŁY I OCZEKIWANIA NA ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę, w tym kaszel temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę powinien odizolować ucznia w odrębny pomieszczeniu – gabinecie pielęgniarki, lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum dwa metry odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby zdrowe. Osoby te nie wchodzą na teren szkoły, pozostają przy wyznaczonych wejściach, przestrzegając przepisów dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć danego dnia, nie wcześniej niż 10 minut przed godziną rozpoczęcia lekcji.

Do sal lekcyjnych, w których oddziały odbywają lekcje uczniowie wchodzą tylko wyznaczonymi dla danej klasy wejściami. 

Wejście nr I – wejście główne : klasy 1a,1b,2a,2b, 3a,3b, 3c

Wejście nr II – wejście od strony boiska wewnętrznego przy stołówce: klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

Wejście nr III –wejście od strony boiska wewnętrznego przy ogrodzeniu: klasy 6c,7a,7b,7c, 8a, 8b. 

Klasy rozpoczynające lekcje od zajęć wychowania fizycznego zbierają się przy wejściu do hali sportowej. Klasy które kończą lekcje na hali nie wracają na teren szkoły.

W początkowym okresie nauki, uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami/opiekunami zbierają się na boisku szkolnym pomiędzy halą sportową a parkiem. Tam odbiera je wychowawca i prowadzi do sal lekcyjnych. Po skończonych lekcjach dzieci odprowadzane są na boisko i tam odbierane przez rodziców/opiekunów. W niesprzyjających warunkach pogodowych miejscem zbiórki i odbioru dzieci będzie hala sportowa.

Uczniowie wchodzący do budynku szkoły wejściem nr I nie korzystają z szatni. Wierzchnie ubrania oraz zapakowane obuwie zmienne wieszają w salach lekcyjnych.

Oczekując na rozpoczęcie zajęć uczniowie pozostają przed swoją salą, w miarę możliwości utrzymując dystans. Zakazuje się przemieszczania między piętrami i podchodzenia do innych zespołów klasowych. 

Po wejściu do sal lekcyjnych uczniowie dezynfekują ręce w obecności nauczyciela.

KONTAKTY Z RODZICAMI 

Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. 

Ograniczając do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz ustala się, iż rodzice i opiekunowie nie wchodzą na teren budynków szkoły. Główną formą komunikacji z rodzicami jest forma zdalna m.in. Librus, mailing, telefon itp. 

W czasie zaplanowanych spotkań z rodzicami obowiązują rekomendacje MZ. Między spotkaniami kolejnych grup należy zdezynfekowań powierzchnie i wywietrzyć salę. 

ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY 

Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. 

Poszczególne klasy w miarę możliwości mają zajęcia lekcyjne w jednej sali i tylko przy tej sali spędzają przerwy. 

Nauczyciele klas 1-3 organizują przerwy dla swoich uczniów w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut 

i sprawują opiekę nad nimi. W miarę możliwości organizują przerwy na świeżym powietrzu.

Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane. Nie używa się pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. 

Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.

Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych. Obowiązek ten należy do nauczyciela kończącego jednostkę lekcyjną w danej sali.

Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych na boisku szkolnym, z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.

Zajęcia pozalekcyjne są ujęte w planie lekcji . Przed zajęciami uczeń jest zobowiązany do umycia rąk. Sala na zajęcia pozalekcyjne jest przygotowana zgodnie z przyjętymi zasadami bhp ( zdezynfekowane powierzchnie, wietrzenie sali itp.)  

W czasie przerw międzylekcyjnych zakazuje się schodzenia uczniów do szatni. 

Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.

Zaleca się przy wyborze książki do wypożyczenia korzystanie z systemu e-biblio ( zakładka dziennika Librus). 

W czasie przerwy między lekcjami w-f uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Po zakończonej lekcji w-f nauczyciel uczący odprowadza zespół klasowy pod salę, w której uczniowie mają następną lekcję i sprowadza kolejną klasę.

Nauczyciele świetlicy zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów. Pod nadzorem opiekuna wydawane są środki do dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę. Nie używa się pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. 

Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do ograniczenia kontaktów z uczniami i nauczycielami.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Uczniowie oraz pracownicy szkoły mogą korzystać ze środków ochrony indywidualnej. Zużyte rękawiczki i maseczki jednorazowe należy umieszczać tylko w wyznaczonym do tego koszu.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole.

Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby nie będące pracownikami szkoły wchodzące na teren placówki, zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych. Korespondencję i pisma należy zostawiać w wyznaczonej do tego celu skrzynce przy wejściu głównym.

Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła. 

Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące wykonywane przez pracowników obsługi szkoły są monitorowane na specjalnym wykazie.

Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są poinformowani, że:

– W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych pracownik informuje o tym dyrekcję szkoły, udaje się do odizolowanego pomieszczenia i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły placówka stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Funkcjonowanie stołówki szkolnej na terenie szkoły.

Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i uczniów.

Odstęp przy pracy stanowiskowej na kuchni wynosi minimum 1,5 metra. Obowiązują zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń, sztućców używanych na kuchni i stołówce szkolnej. Obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek.

Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków oraz w miarę możliwości rozsadzanie uczniów z zachowaniem bezpiecznego odstępu między uczniami.

Fot.: unsplash.com