WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ W SZCZECINKU

 

 § 1

 1. Ocenianiu podlegają :

1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)   zachowanie ucznia;

 1. 2.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 1. 3.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 1. 4.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dotyczą wszystkich uczniów szkoły.

6. Zasady oceniania religii (etyki) i przedmiotów dodatkowych regulują odrębne przepisy. Ocena z religii (etyki) jest brana pod uwagę do obliczania średniej ocen.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)  poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach   w tym zakresie;

2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego    rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i    zachowaniu;

4)  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.

6) stwarzanie uczniowi szansy na odnoszenie sukcesu, pokazywanie tego, co umie, co robi dobrze – jako budzenie motywacji wewnętrznej i zachęty do podejmowania dalszych prób i stawiania sobie celów.

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów;

2)   ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole;

3)   ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali  i w formach przyjętych w szkole;

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

5)   ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)   ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

7)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce;

9. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

§ 2

1. W  ocenianiu obowiązują zasady:

1)     Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

2)     Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

3)     Zasada różnorodnościwynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

4)      Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

5)     Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

6)     Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej obowiązuje zasada średniej ważonej, którą oblicza się według następujących zasad:

 • praca klasowa, sprawdzian, test obejmujący większą część materiału (dział) – waga 5;
 • kartkówka z trzech ostatnich tematów – waga 4;
 • kartkówka z ostatniej lekcji – waga 2;
 • odpowiedź z trzech ostatnich tematów – waga 4;
 • odpowiedź z ostatniej lekcji – waga 2;
 • praca domowa – waga od 1 do 3;
 • praca i aktywność na lekcji – waga 1;
 • udział w konkursie połączony z wkładem pracy (np. wykonanie pracy plastycznej, literackiej,  zdjęć – waga 1-3;
 • sukces w konkursie (miejsca 1-3 i wyróżnienie)

          – szkolnym – waga 2

          – międzyszkolnym – waga 3

          – powiatowym i rejonowym – waga 4

          – ogólnopolskim – waga 5

2. Ustala się oznaczenie ocen niektórych form sprawdzenia wiadomości za pomocą kolorów:

 • praca klasowa, sprawdzian, test obejmujący większą część materiału – red;
 • kartkówka – limegreen;
 • odpowiedź ustna – lightskyblue;
 • praca domowa – gold;
 • praca na lekcji i aktywność – lavender.

3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną w sposób następujący:

średniaocena
1,50 i poniżejniedostateczny
od 1,51 do 2,59dopuszczający
od 2,60 do 3,60dostateczny
od 3,61 do 4,60dobry
od 4,61 do 5,30bardzo dobry
od 5,31celujący

4. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego jest spełnienie, co najmniej jednego z warunków:

   a) Uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące w ciągu semestru,   uzyskując średnią ważoną, co najmniej 5,31;   

     b) Uczeń osiąga sukcesy w przedmiotowych konkursach na szczeblu przynajmniej powiatowym i uzyskał średnią powyżej 5,00.

5.   Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wag.

6.  Ocena roczna jest średnią ważoną ocen z całego roku szkolnego.

7. Dopuszcza się dostosowanie wag do innych form pracy ucznia podlegających ocenie.

§ 3

  Jawność oceny. 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4)   szczegółowych zasadach dotyczących form i kryteriów oceniania umieszczonych w PSO

2. Wymienione w ust. 1 informacje zawarte są  w Przedmiotowych Systemach Oceniania i dostępne u nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace (sprawdziany i prace klasowe) uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu – uczeń w czasie lekcji, rodzice w czasie konsultacji i indywidualnych spotkań z nauczycielem. Prace te są przechowywane przez nauczyciela do końca danego roku szkolnego. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

§ 4

Tryb oceniania i skala ocen.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1)   stopień celujący               –      6   –  cel;

2)   stopień bardzo dobry       –      5   –  bdb;

3)   stopień dobry                   –      4   –  db;

4)   stopień dostateczny         –      3   –  dst;

5)   stopień dopuszczający     –      2   –  dop;

6)   stopień niedostateczny     –     1   –  ndst.

2. Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „  w bieżącym ocenianiu.

3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku elektronicznym klasy. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających  – zapisuje się słownie, w pełnym brzmieniu. W dzienniku elektronicznym oceny klasyfikacyjne zapisuje się cyfrą.

4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

5. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1) prace pisemne:

a)   praca klasowa, sprawdzian obejmujące większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin pracy klasowej (sprawdzianu) nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym (w terminarzu).   

b)   kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;

1) odpowiedź ustna; 

2)  praca i aktywność na lekcji;

3)  praca domowa

4)  praca dodatkowa;

5)  prace plastyczne i techniczne;

6)  działalność muzyczna i sportowa; 

7)  praca zespołowa

8)  prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;

10) praca w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń;

11) testy sprawnościowe;

12) twórcze rozwiązywanie problemów.

6. Każda forma pracy ucznia jest oceniana w skali 6 – stopniowej.

§ 5

 Ocenianie śródroczne.

 1. Ocena bieżąca.

1)   Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane systematycznie;

2)   Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

3)   Przewiduje się minimalną liczbę ocen cząstkowych z każdego przedmiotu jako tygodniowa liczba godzin z tego przedmiotu + 2

4)   Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

5)   Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

6)   W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

7)   Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich tematów, trwająca do piętnastu minut). Kartkówka nie musi być zapowiedziana. Sprawdzian obejmuje więcej niż trzy tematy i musi być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 1. 2.   Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

1)   Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;

2)   Pisemne prace klasowe i sprawdziany obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne. Jeżeli te prace pisemne kończą dział to muszą być poprzedzone lekcją powtórzeniową. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.

3)   Termin pracy klasowej musi być zapisany w dzienniku elektronicznym (w terminarzu)  z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

4)    Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen;

5)   Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, powinien ją napisać  w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów. Uczeń, który otrzymał ocenę pozytywną, również może ją poprawić. Taką pracę pisemną uczniowie piszą bez względu na liczbę sprawdzianów w danym tygodniu. W przypadku poprawy nauczyciel zapisuje w dzienniku elektronicznym obie oceny w nawiasie.

6)   Szczegółowe zasady poprawy pracy klasowej (sprawdzianu) określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.

7)   Poprawie podlegają tylko oceny z prac klasowych (sprawdzianów). Dopuszcza się poprawę innych ocen – szczegółowe zasady określa nauczyciel danego przedmiotu w swoim PSO.

8)   Zmiana terminu pracy klasowej może nastąpić tylko  z ważnego powodu (nieobecność nauczyciela lub lekcja nie odbyła się z innych ważnych przyczyn). Pracę klasową (sprawdzian) uczniowie piszą na następnej lekcji, bez względu na liczbę zapowiedzianych w danym tygodniu sprawdzianów.

9)   W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych. Jako sprawdzian przyjmuje się pisemną formę sprawdzenia wiadomości obejmującą więcej niż trzy tematy.

10)      W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć   edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

11)      Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych (prac klasowych i sprawdzianów) przedstawiają się następująco:

100% – 97%                           – celujący

96% – 90%                           –  bardzo dobry

89% – 75%                           – dobry

74% – 50%                           – dostateczny

49% – 30%                           – dopuszczający

29% – 0%                              – niedostateczny

§ 6

 Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie:

– dwa razy w semestrze (jeżeli liczba godzin w tygodniu wynosi trzy i mniej)

– trzy razy w semestrze (jeżeli liczba godzin w tygodniu wynosi więcej niż trzy).

 2. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji to:

– brak gotowości do udzielania odpowiedzi ustnej i pisania kartkówki niezapowiedzianej

– brak pracy domowej lub innej pracy, która miała wyznaczony termin

– brak przyborów, materiałów, który uniemożliwia pracę na lekcji

– inne formy nieprzygotowania określają nauczyciele w swoim PSO.

3. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia zaległości wynikających z nieobecności ( zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne prace), Szczegółowe zasady ustalone są w PSO.

4. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika na życzenie ucznia.

5. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się obecnie w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika na życzenie ucznia.

§ 7

 Wymagania edukacyjne. 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe lub nauczyciela z uwzględnieniem  możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

2.  W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1)   samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

2)    uzyskał tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim;

3)   osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych na szczeblu powiatowym i wyższym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, osiągnięcia.

3.  W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1)   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

2)   rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

4.  W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1)   nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

2)   poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)   opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

2)   rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

3)   Wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym.

6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1)   ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

2)   rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

7.  W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)   nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).         

8.  Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

9. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

4) nie posiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

10. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony.

12. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki  na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

12a. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.12 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń  nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo „ zwolniona”.  Jeżeli uczeń był zwolniony z zajęć tylko w II semestrze to oceną roczną jest ocena z pierwszego semestru.

13. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 12 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one jako ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców.

14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia  z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

14a. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 14, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego język obcego, zwolnienie z nauki tego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

14b. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia.

16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

17. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia  wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczna ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia w formie do wyboru.

§ 8

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.

4. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku elektronicznym.

5. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne   zobowiązani  są  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia  informację   o przewidywanej  dla  niego  rocznej  (semestralnej)  ocenie  niedostatecznej lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem. Informacja ta ma formę wpisu przewidywanej oceny śródrocznej lub rocznej w dzienniku elektronicznym. Dodatkowo nauczyciel prowadzący zajęcia wysyła informację do rodziców w dzienniku elektronicznym.

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  szkoła  stwarza  uczniowi  szanse  uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

7. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz specjalnych. 

8.  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla  uczniów o których mowa w ust. 8 są ocenami opisowymi.

9. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny                                klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

10. Ocena roczna w klasie I i II jest oceną opisową mającą charakter ogólny. Informuje o aktywności dziecka, o postępach w nabywaniu poszczególnych kompetencji, o specjalnych uzdolnieniach i trudnościach, o stanach wewnętrznych przeżyć dziecka i sposobach ich ujawniania. Ocena ta nie służy do oceny postępów całej klasy, lecz ujmuje postępy i rozwój konkretnego ucznia.

11.  Ocenianie końcowe edukacji w klasie III jest oceną opisową, która stanowi podsumowanie I etapu edukacji. Ocena ta określa poziom osiągniętych kompetencji zawartych w podstawie programowej. Dotyczy ona przede wszystkim kompetencji w zakresie czytania, pisania mówienia, liczenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów, a także fundamentalnych treści z zakresu wiedzy o świecie i koniecznych zachowań w życiu społecznym.

12.  W klasach I-III w ocenianiu bieżącym stosuje się ocenę wyrażoną punktem od 1 do 6, przy czym 6 jest oceną najwyższą.

12a.  Przyjmuje się następujące ogólne bieżące kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

       1) 6 pkt – Uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza realizowany program. Swobodnie korzysta ze zdobytych wiadomości i umiejętności w nowych, nietypowych sytuacjach. Twórczo rozwiązuje problemy. Chętnie podejmuje się wykonania zadań dodatkowych

       2) 5 pkt – Uczeń w pełni opanował określone umiejętności. Dokonuje analizy nowych. Umie formować plan działania, tworzy. Sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w sytuacjach typowych.

        3) 4 pkt – Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych. Opanował umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych wzorów.

        4) 3pkt – Uczeń posiada elementarny poziom rozumienia wiadomości. Potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał. Wykonuje tylko zadania podstawowe, z którymi ma czasami problemy. Wykorzystuje wskazówki nauczyciela do pokonania trudności

         5) 2 pkt – Uczeń z dużymi trudnościami przyswaja sobie podstawową wiedzę i umiejętności. Wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu najprostszych zadań.

         6) 1 pkt – Brak podstawowych wiadomości i umiejętności mimo dodatkowych ćwiczeń i zajęć.

12b.  Ocenie punktowej podlega wiedza i umiejętności w wymienionych obszarach:

       1) czytanie;

        2) mówienie;

       3) pisanie;

       4) rachowanie (liczenie, przeliczanie);

       5) rozwiązywanie zadań tekstowych;

       6) umiejętności praktyczne;

       7) rozumienie zjawisk i zależności w przyrodzie;

       8) działalność artystyczno-techniczna.

12c.  Ocena z religii/etyki  jest oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny, według zasad określonych przez nauczycieli religii/etyki.

13. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

14. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu w okresie klasyfikacji śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjne ustala na podstawie ocen bieżących i wpisuje do dziennika lekcyjnego nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora szkoły lub na polecenie dyrektora wychowawca klasy, mając na uwadze dobro dziecka.

§ 9

 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

 2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub jest od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1)   frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2)   usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3)   przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4)   uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5)   skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.

8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  5 prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.

11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 10

 Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

1a. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub  „nieklasyfikowana”.

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z powodu braku odzieży itp.)  lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo   „nieklasyfikowana”.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikacyjną radę pedagogiczną.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3 i 4,  przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  dyrektora  szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2)   nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin

11a. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

12. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

13. Z   egzaminu  klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

3) termin egzaminu

4) imię i nazwisko ucznia

5) zadania egzaminacyjne

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną

13a. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 16.

16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 11

Egzamin poprawkowy. 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 1. 3.   W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 1. 4.   Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

4a. Nauczyciel przedmiotu, z którego został wyznaczony egzamin poprawkowy, najpóźniej do końca rocznych zajęć edukacyjnych podaje rodzicom ucznia zakres materiału obowiązujący na egzaminie poprawkowym.

 1. 5.   Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   komisji.

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym,  według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać zalecenia specjalistycznej poradni.

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę egzaminacyjną.

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem ust. 15.

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

13. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

14. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

15. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 12

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

5. W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.

8. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół,  zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony  sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustalona ocenę klasyfikacyjną.

10. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia,  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  dyrektora szkoły.

12. Przepisy  1-11  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  ustalonej w wyniku  egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 13

 Ocena zachowania.

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Ocenianie zachowania ma na celu:

a) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

b) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

c) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu ucznia.

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  podanymi skrótami:

1) wzorowe          –  wz;

2) bardzo dobre   –  bdb;

3) dobre               –  db;

4) poprawne        –  popr;

5) nieodpowiednie  –  ndp;

6) naganne            –  ng.

6. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej.

7. Uczniowi realizującemu indywidualne nauczanie ustala się ocenę  zachowania.

8. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

9. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów. W  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

11. W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor  szkoły  albo   nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)    wychowawca klasy;

3)   wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)   pedagog;

5)   psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6)   przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7)   przedstawiciel Rady Rodziców.

12. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie   indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 14

Tryb ustalania oceny zachowania.

 1. 1.   Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
 2. 2.   Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
 1. 3.   Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
 1. 4.   Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w dokumentacji wychowawcy klasy. Wychowawca klasy na 14 dni przed podaniem propozycji oceny zachowania przygotowuje listę z nazwiskami wszystkich uczniów danej klasy, na której nauczyciele uczący, w ciągu 7 dni od pojawienia się listy, mają obowiązek wpisać propozycję  swojej oceny zachowania dla każdego ucznia.
 1. 5.   Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  radą  klasyfikacyjną. Potwierdzeniem tego jest wpis w dzienniku elektronicznym.
 1. 6.   Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny nagannej na piśmie.
 1. 7.   Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.
 1. 8.   Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca   zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia  informację   o przewidywanej  dla  niego  rocznej  (semestralnej)  ocenie nagannej. Informacja ta ma formę wpisu przewidywanej oceny śródrocznej lub rocznej w dzienniku elektronicznym. Dodatkowo wychowawca wysyła informację do rodziców w dzienniku elektronicznym.

§ 15

Zasady oceniania zachowania.

 1. 1.   Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
 1. 2.   W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

4. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

5. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy, w czasie wystawiania ocen zachowania, oceny te wystawia nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, mając na uwadze dobro ucznia.

§ 16

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

1Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy wymienione kryteria:

a) rażąco narusza Statut i Regulaminy Szkoły, a zastosowane przez szkołę i dom środki wychowawcze nie odnoszą skutku;

b) nagminnie opuszcza i spóźnia się na zajęcia szkolne – opuścił ponad 20 godzin nieusprawiedliwionych;

c) posiada ponad 15 spóźnień w semestrze;

d) w ciągu semestru otrzymał ponad 15 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania;

e) nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez szkołę warunków na miarę możliwości ucznia;

f) wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do kolegów, nauczycieli lub pracowników szkoły;

g) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego – przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy;

h) pali papierosy, pije alkohol bądź używa środki odurzające i szkodliwe dla zdrowia;

i) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;

j) wchodzi w konflikt z prawem (oszustwa, kradzieże, wymuszanie stosowanie przemocy itp), pozostaje pod nadzorem kuratora i policji;

k) nie rokuje poprawy, ponieważ lekceważy i odrzuca okazywaną pomoc.

l) uczeń, w przypadku którego odbyło się posiedzenie zespołu wychowawczego i nie zmienił on swojego zachowania, ustala się ocenę naganną.

2. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy wymienione kryteria:

a) wielokrotnie i świadomie dopuszczał się łamania postanowień Statutu i Regulaminów szkoły;

b) w ciągu semestru otrzymał do 15 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania;

c) w semestrze opuścił do 20 godzin bez usprawiedliwienia;

d) notorycznie utrudnia prowadzenie lekcji;

e) posiada do 10 spóźnień w semestrze;

f) nie robi nic pozytywnego na rzecz klasy i szkoły;

g) nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych mu przez szkołę warunków na miarę jego możliwości;

h) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego –   nie przestrzega zasad zachowania w czasie przerw, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy;

i) wykazuje brak kultury, jest arogancki i agresywny w stosunku do kolegów, nauczycieli lub pracowników szkoły;

3. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w Statucie i Regulaminie Szkoły;

b) stara się uczyć systematycznie;

c) opuścił zajęcia szkolne i ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;

d) liczba spóźnień w semestrze nie przekracza 5;

e) mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;

f) zdarza mu się niszczyć mienie szkoły i kolegów;

g) jego strój i wygląd zewnętrzny nie odbiegają rażąco od norm zawartych w Regulaminie Szkoły;

h) posiada nie więcej niż 10 pisemnych uwag dotyczących zachowania;

i) czasem przyczynia się do złego odbioru szkoły w środowisku – zdarza mu się wchodzić w konflikty i źle zachowywać na wycieczkach, zawodach, imprezach szkolnych i międzyszkolnych;

j) nieumyślnie stwarza sytuacje niebezpieczne;

k) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia;

l) wykazuje chęć poprawy, dotrzymuje słowa, pracuje nad poprawą swojego zachowania.

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) przestrzega Statutu i Regulaminu Szkoły;

b) pracuje na miarę swoich możliwości;

c) wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

d) nie posiada godzin nieusprawiedliwionych

e) nie spóźnia się na lekcje;

f) nie uczestniczy w kłótniach i bójkach;

g) zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał do 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, uwagi te dotyczą niewielkich przewinień;

h) szanuje mienie swoje i innych;

i) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia;

j) bierze udział w życiu klasy i szkoły;

5Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) przestrzega Statutu i Regulaminu Szkoły;

b) jest systematyczny w nauce, uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości;

c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

d) dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

e) systematycznie uczęszcza do szkoły, wszystkie nieobecności usprawiedliwia;

f) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi;

g) w zeszycie uwag ma nie więcej niż 3 pisemne uwagi dotyczące zachowania, nacechowanego niską szkodliwością dla innych i siebie;

h) jest prawdomówny, nie oszukuje kolegów ani osób dorosłych;

i) bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia;

j) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia.

6Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu i Regulaminu Szkoły, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole;

b) jest uczciwy;

c) w zeszytach uwag nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu ucznia;

d) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek. Prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych w szkole i poza szkołą;

e) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

f) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne;

g) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności, nie spóźnia się na lekcje;

h) szanuje mienie  swoje i innych;

i) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia;

j) umie spory rozstrzygać w drodze negocjacji i mediacji;

k) wyróżnia się w stosunkach koleżeńskich, chętnie pomaga innym

l) jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne;

ł) pracuje społecznie, lecz nie kosztem lekcji;

m) uczy się systematycznie i uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości.

§ 17

 Promowanie i ukończenie szkoły.

 1. 1.   Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego.
 1. 2.   Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 1. 3.   Uczeń klasy I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie , z zastrzeżeniem ust. 5
 1. 4.   W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się:

1)     posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzonych orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

2)     trudności i zaburzenia  komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji;

3)     przewlekła choroba, uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki, w tym indywidualnego nauczania;

4)     brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania;

5)     niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się;

6)     niedojrzałość fizyczna;

 1. 5.   Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców  ( prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 1. 6.     Rada Pedagogiczna , uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 1. 7.   Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
 1. 8.   Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki  oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
 1. 9.   Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobra  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.
 1. 10.       Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  którą  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu w klasie programowo najwyższej. Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu] nie dotyczy uczniów zwolnionych ze sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów.
 2. 11.       Uczeń kończy szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

12. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

13. Wynik sprawdzianu zewnętrznego w klasie programowo najwyższej nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

W roku szkolnym 2020/2021 przepisy stosuje się odpowiednio do zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz historii i społeczeństwa.

Zmiany w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 4 grudnia 2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczecinku

SP 4 Szczecinek